+ 31 (0) 6 239 626 76

Privacy Statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Asia Travel Tours of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Dwarkanath Lalji
Onderneming: Asia Travel Tours
Bezoekadres: Waterkeringweg 129
1051 NZ Amsterdam
Nederland
E-mail: info@asiatraveltours.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 2396 2676
KvK-nummer: 34218024


Asia Travel Tours is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Asia Travel Tours is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Asia Travel Tours is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Asia Travel Tours, waaronder https://www.asiatraveltours.nl.

Asia Travel Tours verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Asia Travel Tours opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Asia Travel Tours. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Asia Travel Tours om de overeenkomst uit te voeren.

Asia Travel Tours gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Asia Travel Tours altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Asia Travel Tours worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, BSN, bank/creditcard gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, bank/creditcard gegevens en e-mailadres;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, paspoort/id(nummer), BSN, bank/creditcard gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Asia Travel Tours altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@asiatraveltours.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
  • in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Asia Travel Tours gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Asia Travel Tours, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het hosten van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webhosting partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het hosten van de website/app worden verstrekt aan de webhosting partij.

Voor het bewerken, aanpassen en bijhouden van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webdesigner. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het bewerken, aanpassen en bijhouden van de website/app worden verstrekt aan de webdesigner.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider.

Voor het afhandelen van vragen en klachten wordt gebruik gemaakt van een externe klantenservice. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden verstrekte aan de externe klachtenservice.

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@asiatraveltours.nl.

Het staat Asia Travel Tours vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Asia Travel Tours ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Asia Travel Tours. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Asia Travel Tours. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Asia Travel Tours.

 Asia Travel Tours

Uw Reis, Onze aandacht

Asia Travel Tours is een innovatieve reisorganisatie, waarbij de klant echt centraal staat. Door persoonlijke aandacht en de tijd te nemen, maken wij uw reis tot een onvergetelijke belevenis. 

Asia Travel Tours

Adres: Waterkeringweg 129
1051 NZ Amsterdam
Telefoon: + 31 (0) 6 239 626 76
Website: www.asiatraveltours.nl
Emailadres:   info@asiatraveltours.nl
KvK-nr: 34 21 80 24
GGTO: 15 91 (Reisgarantieregeling)